Thanh niên: Công bố chỉ số công lý

Ngày 8.11, Hội Luật gia Việt Nam, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp tỉnh Long An tổ chức hội thảo “Giới thiệu chỉ số công lý” năm 2012, công cụ mới về giám sát hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh.

Theo các nhà nghiên cứu, việc khảo sát chỉ số công lý tập trung ở 21 tỉnh thành. Chỉ số dựa trên 5 trục nội dung về thực thi pháp luật và bảo đảm công lý là: khả năng tiếp cận, công bằng, liêm chính, tin cậy và hiệu quả, bảo đảm các quyền cơ bản.

Chỉ số công lý thực nghiệm trên quy mô lớn lần đầu tiên năm 2012, theo hướng xây dựng một công cụ định lượng có thể chuyển tải ý kiến và đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của các thiết chế nhà nước trong đảm bảo công lý và các quyền cơ bản. Đồng thời, chỉ số công lý giúp các bên có liên quan đánh giá và giám sát các thay đổi thực chứng về hiệu quả của pháp luật và bảo đảm công lý ở Việt Nam.

Đây là một công cụ định lượng được xây dựng để chuyển tải ý kiến và đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của các định chế nhà nước trong việc đảm bảo công lý và các quyền cơ bản trên thực tế.

Kết quả khảo sát 5 nội dung trên, Đà Nẵng là địa phương có chỉ số công lý cao nhất.

Thanh Bình

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131108/cong-bo-chi-so-cong-ly.aspx