Phụ lục 1: Giới thiệu phương pháp

Chỉ số Công lý xây dựng dựa trên kinh nghiệm tốt trong quá trình khảo sát và chọn mẫu từ việc thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thực hiện hàng năm từ năm 2009. Chỉ số Công lý thúc đẩy hướng tiếp cận này theo 2 cách. Thứ nhất, dự án này đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí trong giai đoạn thực hiện điều tra thông qua việc sử dụng thiết kế chọn mẫu tương tự để lựa chọn huyện, xã và thôn. Hơn nữa, cách làm này có lợi là cả hai cuộc điều tra đều dựa trên dàn mẫu như nhau. Điều này đảm bảo rằng số liệu tổng hợp thu được từ hai dự án có thể so sánh trực tiếp, do đó cho phép đánh giá xem có sự tương quan giữa kết quả chỉ số Công lý và PAPI hay không…

Xem toàn văn Phụ lục 1: Giới thiệu phương pháp tại đây