Giới thiệu

Những thành tựu về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, thể hiện qua những chỉ tiêu đạt được ở các mục tiêu thiên niên kỷ trong các thập kỷ gần đây đã giúp Việt Nam đạt tới ngưỡng các nước có mức thu nhập trung bình thấp từ năm 2010. Những thành tựu đó là đáng khích lệ, tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức không nhỏ yêu cầu các cải cách sâu rộng hơn trong việc tái cơ cấu kinh tế, xây dựng các thể chế tăng cường quản trị dân chủ, và hiện thực hoá việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp theo nguyên tắc pháp quyền.

Gioi thieu (tải về-pdf)