Phụ lục 2: Đặc điểm của mẫu theo tỉnh, thành phố

Phu luc 2