Chương 3: Tổng quan các tỉnh thành

Chương này trình bày các kết quả tổng hợp Chỉ số 2015 được xây dựng theo khung lý thuyết mô tả ở Chương 1 và mô hình phân tích số liệu và thống kê được giải thích chi tiết ở Phụ lục 1.

3.1. Khái quát khung chỉ số

Chỉ số Công lý 2015 được thiết kế theo ba lớp cấu trúc, cụ thể là 4 trục nội dung, 16 tổ hợp thành phần, và 68 chỉ số thành phần, xem phác hoạ cấu trúc bộ chỉ số ở Hình 14. Các trục nội dung Tiếp cận công lý, Công bằng và bình đẳng, Thi hành pháp luật và Quyền cơ bản của công dân qua tham vấn chuyên gia được xác định là các nhóm vấn đề thiết thực và đang được ưu tiên trong cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam, với định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội công bằng dân chủ và một nền tư pháp vì dân…

Tải toàn văn chương 3: Tổng quan các tỉnh thành tại đây.