Báo cáo tóm tắt

 

Chỉ số Công lý giới thiệu một hướng tiếp cận mới để đánh giá kết quả tiến trình cải cách luật pháp và tư pháp đang diễn ra. Dựa vào kinh nghiệm các khảo sát về tiếp cận công lý đã được tiến hành trước đây, cũng như từ việc xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả quản trị địa phương đang được sử dụng ở Việt Nam, Chỉ số Công lý thực nghiệm trên qui mô lớn lần đầu tiên năm 2012 theo hướng xây dựng một công cụ định lượng có thể chuyển tải ý kiến và đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của các thiết chế nhà nước trong đảm bảo công lý và các quyền cơ bản. Đồng thời, Chỉ số Công lý giúp các bên có liên quan đánh giá và giám sát các thay đổi thực chứng về hiệu quả của pháp luật và bảo đảm công lý ở Việt Nam

Chỉ số công lý – Báo cáo tóm tắt (tải về – pdf)