Báo cáo chỉ số công lý 2012 (toàn văn)

Chỉ số Công lý là kết quả quá trình hợp tác nghiên cứu giữa Hội Luật gia Việt Nam (VLA), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) từ năm 2010 cho tới nay. Các Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương và người dân ở 21 tỉnh, thành phố nơi có tiến hành khảo sát đã tạo điều kiện cho công tác khảo sát thực địa. Coverpage-Vn

Justice index_VN_PDF version