Báo cáo chỉ số công lý 2015 (toàn văn)

Báo cáo Chỉ số Công lý 2015 là kết quả quá trình hợp tác từ năm 2010 tới nay giữa Hội Luật gia Việt Nam (VLA), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và RTAnalytics là các đối tác hỗ trợ cho khảo sát và nghiên cứu tiến hành năm 2015. Các Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân ở các tỉnh, thành phố, nơi triển khai nghiên cứu đã tạo điều kiện cho công tác khảo sát thực địa.

Image for cover1

VN – Chi so cong ly_2015