Chỉ số công lý 2015 – hướng tới một nền tư pháp vì dân

Chỉ số Công lý công bố lần đầu năm 2013 và Chỉ số Công lý 2015 thể hiện trong báo cáo này là một trong những sáng kiến nhằm xây dựng một công cụ đo lường hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đảm bảo tiếp cận công lý, bình đẳng và bảo vệ quyền dựa trên phản hồi từ trải nghiệm và quan sát thực tiễn của…

Chương 1: Khái quát về chỉ số công lý

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư năm 2015, thành tựu ấn tượng về giảm nghèo—một trong tám Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Việt Nam đạt mục tiêu–là kết quả của tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tự do thương mại cùng với các chính sách…

Chương 2: Tổng quan cả nước

Chương này tập trung trình bày các kết quả tổng hợp và phân tích từ phỏng vấn trực tiếp 13.841 người dân từ 63 tỉnh thành đã tham gia khảo sát 2015. Các nội dung chuyên đề về tiếp cận công lý, bảo vệ các quyền cơ bản theo Hiến pháp,…

Chương 3: Tổng quan các tỉnh thành

Chương này trình bày các kết quả tổng hợp Chỉ số 2015 được xây dựng theo khung lý thuyết mô tả ở Chương 1 và mô hình phân tích số liệu và thống kê được giải thích chi tiết ở Phụ lục 1. 3.1. Khái quát khung chỉ số Chỉ…

Phụ lục 1: Giới thiệu phương pháp

Chỉ số Công lý xây dựng dựa trên kinh nghiệm tốt trong quá trình khảo sát và chọn mẫu từ việc thực hiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thực hiện hàng năm từ năm 2009. Chỉ số Công lý thúc đẩy hướng…